Konkurs ofert nr KO/2016-01/04

Strzegom, 22 lutego 2016

KONKURS OFERT nr: KO/2016-01/04
W ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW, Schemat 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP firma Granite von Striegau Sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu, ul. Kościuszki 53/2 , 58-150 Strzegom, w ramach projektu pt.: „Ekoinnowacyjna produkcja wyrobów granitowych” ogłasza otwarty konkurs ofert na przeprowadzenie prac budowlanych w następującym zakresie, z uwzględnieniem kosztów materiałów:
Zakres prac:

1. Roboty rozbiórkowe: rozbiórka istniejącej infrastruktury w postaci jednej ze ścian oraz dach obecnego budynku, oraz rozbiórka części instalacji pod studnie i kanały. W ramach tych prac wykonawca dokona utylizacji odpadów we własnym zakresie.
2. Stan zerowy: wykonanie fundamentów ze zbrojeniem stalowym uwzgledniające parametry obciążeniowe posadowienia maszyn. Na fundamencie wylanie posadzki betonowej pod halę na pow. 450 m2. Wykonanie prace żelbetowych związanych z wykonaniem torowiska suwnicy
3. Stan surowy zamknięty: wykonanie zadaszenia nad oczyszczalnią w oparciu o konstrukcję betonowo-drewnianą oraz pokrycie dachu płytą

1. Termin zgłaszania ofert : 7 dni, tj. do dnia 29 lutego 2016
2. Oferta powinna zawierać:
 cenę netto w PLN
 zestawienie materiałów budowlanych w postaci kosztorysu
 warunki i terminy realizacji.

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zakresu i rodzaju prac, prezentacje zakresu prac w postaci wizji lokalnej możliwe jest codziennie, w dni robocze, w okresie składania ofert, po uprzednim umówieniu się telefonicznym.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie określony na podstawie najkorzystniejszych warunków ekonomicznych
– cena: 100%

4. Przeglądu ofert dokona właściciel przedsiębiorstwa – Beata Lemańska. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w sposób bezstronny i z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji. Wszystkie oferty jakie wpłyną w zakreślonym terminie zostaną rozpatrzone, a oferenci zostaną powiadomieni o wyniku konkursu w terminie 14 dni od jego zakończenia poprzez informację na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku takiej samej ceny, oferenci zostaną zaproszeni do negocjacji cenowych, które będą wówczas kryterium rozstrzygającym.

Przegląd i wybór najlepszej oferty nastąpi w sposób jawny w dniu 29 lutego 2016 w siedzibie przedsiębiorstwa.

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:
– w sprawach dotyczących procedur związanych z prowadzonym konkursem oraz kryteriami wyboru oferty: Beata Lemańska

5. Oferty mogą być składane w następujący sposób:
– na adres mailowy zaklad@gvs.pl podając w tytule „Konkurs ofert nr KO/2016-01/04”
– na adres pocztowy: Granite von Striegau Sp. z o.o. ul. Kościuszki 53/2, 58-150 Strzegom
– osobiście w siedzibie firmy: Granite von Striegau Sp. z o.o. ul. Kościuszki 53/2, 58-150

6. Zamówienie jest planowane do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, o ile uzyska pozytywną ocenę merytoryczną oraz rekomendację do dofinansowania w toczącym się aktualnie konkursie w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW, Schemat 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

Beata Lemańska