Konkurs ofert nr KO/2016-01/05

Strzegom, 31 marca 2016

KONKURS OFERT nr: KO/2016-01/05
W ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW, Schemat 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP firma Granite von Striegau Sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu, ul. Kościuszki 53/2 , 58-150 Strzegom, w ramach projektu pt.: „Ekoinnowacyjna produkcja wyrobów granitowych” ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie hali o następujących parametrach:

A. Wymiary hali: • szerokość: 15 m, długość: 30 m, wysokość ściany : 5,2 m;
B. powierzchnia użytkowa 450 m2;
C. hala z czterema bramami przesuwnymi;
D. ściana podziałowa od posadzki do kalenicy na szerokości 10 m.
E. Konstrukcja: zabezpieczona farbą dwuskładnikową, epoksydową.
F. Poszycie górne: podwójna plandeka PCV z nadmuchem powietrza do wewnątrz;
G. poszycie boczne: płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym o grubości 40 mm

1. Termin zgłaszania ofert : 7 dni, tj. do dnia 7 kwietnia 2016
2. Oferta powinna zawierać:
 cenę netto w PLN
 informacje techniczne konstrukcji hali
 warunki i terminy realizacji.

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zakresu i rodzaju prac, prezentacje miejsca pod halę w postaci wizji lokalnej możliwe jest codziennie, w dni robocze, w okresie składania ofert, po uprzednim umówieniu się telefonicznym.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie określony na podstawie najkorzystniejszych warunków ekonomicznych wśród ofert spełniających wszystkie parametry techniczne wymienione powyżej w punktach od A do G. Kryterium wyboru:
– cena: 100%

4. Przeglądu ofert dokona właściciel przedsiębiorstwa – Beata Lemańska. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w sposób bezstronny i z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji. Wszystkie oferty jakie wpłyną w zakreślonym terminie zostaną rozpatrzone, a oferenci zostaną powiadomieni o wyniku konkursu w terminie 14 dni od jego zakończenia poprzez informację na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku takiej samej ceny, oferenci zostaną zaproszeni do negocjacji cenowych, które będą wówczas kryterium rozstrzygającym.

Przegląd i wybór najlepszej oferty nastąpi w sposób jawny w dniu 7 kwietnia 2016 w siedzibie przedsiębiorstwa.

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:
– w sprawach dotyczących procedur związanych z prowadzonym konkursem oraz kryteriami wyboru oferty: Beata Lemańska

5. Oferty mogą być składane w następujący sposób:
– na adres mailowy zaklad@gvs.pl podając w tytule „Konkurs ofert nr KO/2016-01/05”
– na adres pocztowy: Granite von Striegau Sp. z o.o. ul. Kościuszki 53/2, 58-150 Strzegom
– osobiście w siedzibie firmy: Granite von Striegau Sp. z o.o. ul. Kościuszki 53/2, 58-150

6. Zamówienie jest planowane do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, o ile uzyska pozytywną ocenę merytoryczną oraz rekomendację do dofinansowania w toczącym się aktualnie konkursie w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW, Schemat 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

Beata Lemańska