KONKURS OFERT nr: KO/2016-01/06

Strzegom, 28 kwietnia 2016

KONKURS OFERT nr: KO/2016-01/06

W ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW, Schemat 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP firma Granite von Striegau Sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu, ul. Kościuszki 53/2 , 58-150 Strzegom, w ramach projektu pt.: „Ekoinnowacyjna produkcja wyrobów granitowych”  ogłasza otwarty konkurs ofert na zakup maszyny do płomieniowania kamienia -płomienicy o następujących minimalnych parametrach technicznych:

Wymagane parametry techniczne:

 1. 2 palniki;
 2. rolki robocze o szerokości min. 200 cm
 3. możliwość załadunku płyt o szerokości min. 210 cm;
 4. konstrukcja umożliwiająca załadunek wózkiem widłowym;
 5. zapotrzebowanie energetyczne maszyny nie więcej niż 1,3 kW

 

 1. Termin zgłaszania ofert : 7dni, tj. do dnia 5 maja 2016
 2. Oferta powinna zawierać w odniesieniu do jednej maszyny,:
 • cenę netto w PLN lub EURO (cena zostanie wówczas przeliczona wg kursu NBP na dzień rozstrzygnięcia konkursu)
 • opis oferowanych parametrów technicznych,
 • warunki montażu maszyny w przedsiębiorstwie (w tym cena, czas instalacji, inne wymagania)
 • czas realizacji od chwili złożenia zamówienia,
 • warunki i terminy złożenia zamówienia (tj. czy wymagana jest zaliczka i w jakiej wysokości).

 

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie określony na podstawie najkorzystniejszych warunków ekonomicznych

cena: 100% przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich (od lit. A do G) wymienionych minimalnych parametrów technicznych (spełnione wszystkie parametry wymienione powyżej).

 

 1. Przeglądu ofert dokona właściciel przedsiębiorstwa – Beata Lemańska. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w sposób bezstronny i z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji. Wszystkie oferty jakie wpłyną w zakreślonym terminie zostaną rozpatrzone, a oferenci zostaną powiadomieni o wyniku konkursu w terminie 14 dni od jego zakończenia poprzez informację na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku takiej samej ceny, oferenci zostaną zaproszeni do negocjacji cenowych, które będą wówczas kryterium rozstrzygającym.

 

Przegląd i wybór najlepszej oferty nastąpi w sposób jawny w dniu 5 maja 2016 w siedzibie przedsiębiorstwa

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:

– w sprawach dotyczących procedur związanych z prowadzonym konkursem oraz kryteriami wyboru oferty: Beata Lemańska

 1. Oferty mogą być składane w następujący sposób:

– na adres mailowy zaklad@gvs.pl podając w tytule „Konkurs ofert nr KO/2016-01/03”

– na adres pocztowy: Granite von Striegau Sp. z o.o. ul. Kościuszki 53/2, 58-150 Strzegom

– osobiście w siedzibie firmy: Granite von Striegau Sp. z o.o. ul. Kościuszki 53/2, 58-150

 1. Zamówienie jest planowane do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, o ile uzyska pozytywną ocenę merytoryczną oraz rekomendację do dofinansowania w toczącym się aktualnie konkursie w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW, Schemat 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

 

Beata Lemańska