KONKURS OFERT nr: KO/2016-01/07

Strzegom, 4 lipca 2016

KONKURS OFERT

nr: KO/2016-01/07

W ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW, Schemat 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP firma Granite von Striegau Sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu, ul. Kościuszki 53/2 , 58-150 Strzegom, w ramach projektu pt.: „Ekoinnowacyjna produkcja wyrobów granitowych”  ogłasza otwarty konkurs ofert na zakup suwnicy bramowej o następujących minimalnych parametrach technicznych:

Wymagane parametry techniczne:

 1. udźwig minimum 10 ton;
 2. rozstaw od 15 do 20m;
 3.  wysokość podnoszenia minimum 1,5m.
 4. Suwnica nie starsza niż 6 lat .

UWAGA: dopuszcza się składanie ofert na maszyny używane, jednakże w przypadku oferowania używanych środków trwałych konieczne jest złożenie oświadczenia, że w okresie ostatnich 7 lat urządzenie nie zostało nabyte z wykorzystaniem publicznych środków krajowych lub wspólnotowych.

 

 1. Termin zgłaszania ofert :7 dni, tj. do 11lipca2016
 2. Oferta powinna zawierać w odniesieniu do jednej maszyny,:
 • cenę netto w PLN lub EURO (cena zostanie wówczas przeliczona wg kursu NBP na dzień rozstrzygnięcia konkursu)
 • opis oferowanych parametrów technicznych,
 • warunki montażu maszyny w przedsiębiorstwie (w tym cena, czas instalacji, inne wymagania)
 • czas realizacji od chwili złożenia zamówienia,
 • warunki i terminy złożenia zamówienia (tj. czy wymagana jest zaliczka i w jakiej wysokości).

 

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie określony na podstawie najkorzystniejszych warunków ekonomicznych

cena: 100% przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich (od lit. A do G) wymienionych minimalnych parametrów technicznych (spełnione wszystkie parametry wymienione powyżej).

 

 1. Przeglądu ofert dokona właściciel przedsiębiorstwa – Beata Lemańska. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w sposób bezstronny i z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji. Wszystkie oferty jakie wpłyną w zakreślonym terminie zostaną rozpatrzone, a oferenci zostaną powiadomieni o wyniku konkursu w terminie 14 dni od jego zakończenia poprzez informację na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku takiej samej ceny, oferenci zostaną zaproszeni do negocjacji cenowych, które będą wówczas kryterium rozstrzygającym.

 

Przegląd i wybór najlepszej oferty nastąpi w sposób jawny w dniu 11lipca 2016 w siedzibie przedsiębiorstwa.

 

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:

– w sprawach dotyczących procedur związanych z prowadzonym konkursem oraz kryteriami wyboru oferty: Beata Lemańska

 1. Oferty mogą być składane w następujący sposób:

– na adres mailowy zaklad@gvs.pl podając w tytule „Konkurs ofert nr KO/2016-01/07”

– na adres pocztowy: Granite von Striegau Sp. z o.o. ul. Kościuszki 53/2, 58-150 Strzegom

– osobiście w siedzibie firmy: Granite von Striegau Sp. z o.o. ul. Kościuszki 53/2, 58-150

 1. Zamówienie jest planowane do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, o ile uzyska pozytywną ocenę merytoryczną oraz rekomendację do dofinansowania w toczącym się aktualnie konkursie w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW, Schemat 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

 

Beata Lemańska