KONKURS OFERT nr: KO/2016-01/07

Strzegom, 4 lipca 2016

KONKURS OFERT

nr: KO/2016-01/07

W ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW, Schemat 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP firma Granite von Striegau Sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu, ul. Kościuszki 53/2 , 58-150 Strzegom, w ramach projektu pt.: „Ekoinnowacyjna produkcja wyrobów granitowych”  ogłasza otwarty konkurs ofert na zakup suwnicy bramowej o następujących minimalnych parametrach technicznych:

Wymagane parametry techniczne:

 1. udźwig minimum 10 ton;
 2. rozstaw od 15 do 20m;
 3.  wysokość podnoszenia minimum 1,5m.
 4. Suwnica nie starsza niż 6 lat .

UWAGA: dopuszcza się składanie ofert na maszyny używane, jednakże w przypadku oferowania używanych środków trwałych konieczne jest złożenie oświadczenia, że w okresie ostatnich 7 lat urządzenie nie zostało nabyte z wykorzystaniem publicznych środków krajowych lub wspólnotowych.

 

 1. Termin zgłaszania ofert :7 dni, tj. do 11lipca2016
 2. Oferta powinna zawierać w odniesieniu do jednej maszyny,:
 • cenę netto w PLN lub EURO (cena zostanie wówczas przeliczona wg kursu NBP na dzień rozstrzygnięcia konkursu)
 • opis oferowanych parametrów technicznych,
 • warunki montażu maszyny w przedsiębiorstwie (w tym cena, czas instalacji, inne wymagania)
 • czas realizacji od chwili złożenia zamówienia,
 • warunki i terminy złożenia zamówienia (tj. czy wymagana jest zaliczka i w jakiej wysokości).

 

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie określony na podstawie najkorzystniejszych warunków ekonomicznych

cena: 100% przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich (od lit. A do G) wymienionych minimalnych parametrów technicznych (spełnione wszystkie parametry wymienione powyżej).

 

 1. Przeglądu ofert dokona właściciel przedsiębiorstwa – Beata Lemańska. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w sposób bezstronny i z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji. Wszystkie oferty jakie wpłyną w zakreślonym terminie zostaną rozpatrzone, a oferenci zostaną powiadomieni o wyniku konkursu w terminie 14 dni od jego zakończenia poprzez informację na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku takiej samej ceny, oferenci zostaną zaproszeni do negocjacji cenowych, które będą wówczas kryterium rozstrzygającym.

 

Przegląd i wybór najlepszej oferty nastąpi w sposób jawny w dniu 11lipca 2016 w siedzibie przedsiębiorstwa.

 

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:

– w sprawach dotyczących procedur związanych z prowadzonym konkursem oraz kryteriami wyboru oferty: Beata Lemańska

 1. Oferty mogą być składane w następujący sposób:

– na adres mailowy zaklad@gvs.pl podając w tytule „Konkurs ofert nr KO/2016-01/07”

– na adres pocztowy: Granite von Striegau Sp. z o.o. ul. Kościuszki 53/2, 58-150 Strzegom

– osobiście w siedzibie firmy: Granite von Striegau Sp. z o.o. ul. Kościuszki 53/2, 58-150

 1. Zamówienie jest planowane do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, o ile uzyska pozytywną ocenę merytoryczną oraz rekomendację do dofinansowania w toczącym się aktualnie konkursie w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW, Schemat 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

 

Beata Lemańska

KONKURS OFERT nr: KO/2016-01/06

Strzegom, 28 kwietnia 2016

KONKURS OFERT nr: KO/2016-01/06

W ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW, Schemat 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP firma Granite von Striegau Sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu, ul. Kościuszki 53/2 , 58-150 Strzegom, w ramach projektu pt.: „Ekoinnowacyjna produkcja wyrobów granitowych”  ogłasza otwarty konkurs ofert na zakup maszyny do płomieniowania kamienia -płomienicy o następujących minimalnych parametrach technicznych:

Wymagane parametry techniczne:

 1. 2 palniki;
 2. rolki robocze o szerokości min. 200 cm
 3. możliwość załadunku płyt o szerokości min. 210 cm;
 4. konstrukcja umożliwiająca załadunek wózkiem widłowym;
 5. zapotrzebowanie energetyczne maszyny nie więcej niż 1,3 kW

 

 1. Termin zgłaszania ofert : 7dni, tj. do dnia 5 maja 2016
 2. Oferta powinna zawierać w odniesieniu do jednej maszyny,:
 • cenę netto w PLN lub EURO (cena zostanie wówczas przeliczona wg kursu NBP na dzień rozstrzygnięcia konkursu)
 • opis oferowanych parametrów technicznych,
 • warunki montażu maszyny w przedsiębiorstwie (w tym cena, czas instalacji, inne wymagania)
 • czas realizacji od chwili złożenia zamówienia,
 • warunki i terminy złożenia zamówienia (tj. czy wymagana jest zaliczka i w jakiej wysokości).

 

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie określony na podstawie najkorzystniejszych warunków ekonomicznych

cena: 100% przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich (od lit. A do G) wymienionych minimalnych parametrów technicznych (spełnione wszystkie parametry wymienione powyżej).

 

 1. Przeglądu ofert dokona właściciel przedsiębiorstwa – Beata Lemańska. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w sposób bezstronny i z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji. Wszystkie oferty jakie wpłyną w zakreślonym terminie zostaną rozpatrzone, a oferenci zostaną powiadomieni o wyniku konkursu w terminie 14 dni od jego zakończenia poprzez informację na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku takiej samej ceny, oferenci zostaną zaproszeni do negocjacji cenowych, które będą wówczas kryterium rozstrzygającym.

 

Przegląd i wybór najlepszej oferty nastąpi w sposób jawny w dniu 5 maja 2016 w siedzibie przedsiębiorstwa

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:

– w sprawach dotyczących procedur związanych z prowadzonym konkursem oraz kryteriami wyboru oferty: Beata Lemańska

 1. Oferty mogą być składane w następujący sposób:

– na adres mailowy zaklad@gvs.pl podając w tytule „Konkurs ofert nr KO/2016-01/03”

– na adres pocztowy: Granite von Striegau Sp. z o.o. ul. Kościuszki 53/2, 58-150 Strzegom

– osobiście w siedzibie firmy: Granite von Striegau Sp. z o.o. ul. Kościuszki 53/2, 58-150

 1. Zamówienie jest planowane do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, o ile uzyska pozytywną ocenę merytoryczną oraz rekomendację do dofinansowania w toczącym się aktualnie konkursie w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW, Schemat 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

 

Beata Lemańska

Konkurs ofert nr KO/2016-01/05

Strzegom, 31 marca 2016

KONKURS OFERT nr: KO/2016-01/05
W ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW, Schemat 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP firma Granite von Striegau Sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu, ul. Kościuszki 53/2 , 58-150 Strzegom, w ramach projektu pt.: „Ekoinnowacyjna produkcja wyrobów granitowych” ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie hali o następujących parametrach:

A. Wymiary hali: • szerokość: 15 m, długość: 30 m, wysokość ściany : 5,2 m;
B. powierzchnia użytkowa 450 m2;
C. hala z czterema bramami przesuwnymi;
D. ściana podziałowa od posadzki do kalenicy na szerokości 10 m.
E. Konstrukcja: zabezpieczona farbą dwuskładnikową, epoksydową.
F. Poszycie górne: podwójna plandeka PCV z nadmuchem powietrza do wewnątrz;
G. poszycie boczne: płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym o grubości 40 mm

1. Termin zgłaszania ofert : 7 dni, tj. do dnia 7 kwietnia 2016
2. Oferta powinna zawierać:
 cenę netto w PLN
 informacje techniczne konstrukcji hali
 warunki i terminy realizacji.

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zakresu i rodzaju prac, prezentacje miejsca pod halę w postaci wizji lokalnej możliwe jest codziennie, w dni robocze, w okresie składania ofert, po uprzednim umówieniu się telefonicznym.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie określony na podstawie najkorzystniejszych warunków ekonomicznych wśród ofert spełniających wszystkie parametry techniczne wymienione powyżej w punktach od A do G. Kryterium wyboru:
– cena: 100%

4. Przeglądu ofert dokona właściciel przedsiębiorstwa – Beata Lemańska. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w sposób bezstronny i z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji. Wszystkie oferty jakie wpłyną w zakreślonym terminie zostaną rozpatrzone, a oferenci zostaną powiadomieni o wyniku konkursu w terminie 14 dni od jego zakończenia poprzez informację na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku takiej samej ceny, oferenci zostaną zaproszeni do negocjacji cenowych, które będą wówczas kryterium rozstrzygającym.

Przegląd i wybór najlepszej oferty nastąpi w sposób jawny w dniu 7 kwietnia 2016 w siedzibie przedsiębiorstwa.

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:
– w sprawach dotyczących procedur związanych z prowadzonym konkursem oraz kryteriami wyboru oferty: Beata Lemańska

5. Oferty mogą być składane w następujący sposób:
– na adres mailowy zaklad@gvs.pl podając w tytule „Konkurs ofert nr KO/2016-01/05”
– na adres pocztowy: Granite von Striegau Sp. z o.o. ul. Kościuszki 53/2, 58-150 Strzegom
– osobiście w siedzibie firmy: Granite von Striegau Sp. z o.o. ul. Kościuszki 53/2, 58-150

6. Zamówienie jest planowane do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, o ile uzyska pozytywną ocenę merytoryczną oraz rekomendację do dofinansowania w toczącym się aktualnie konkursie w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW, Schemat 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

Beata Lemańska

Konkurs ofert nr KO/2016-01/03

Strzegom, 31 marca 2016

KONKURS OFERT nr: KO/2016-01/03

W ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW, Schemat 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP firma Granite von Striegau Sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu, ul. Kościuszki 53/2 , 58-150 Strzegom, w ramach projektu pt.: „Ekoinnowacyjna produkcja wyrobów granitowych” ogłasza otwarty konkurs ofert na zakup maszyny do łamania elementów granitowych – bramownicy o następujących minimalnych parametrach technicznych:
Wymagane parametry techniczne:
A. Wymiary: szerokość min. 1200 mm, długość min. 2500 mm, wysokość maksymalna min. 200 mm.
B. Możliwość przecinania od góry, z dołu oraz z tyłu.
C. Podajnik wejściowy na rolkach wyposażony w popychacz hydrauliczny;
D. podajnik o długości minimum 3500 mm i szerokości minimum 1000 mm.
E. Instalacja łamiąca o budowie bramowej, długości łamania minimum 200 mm;
F. moc łamania minimum 24 tony.
G. Całkowita moc elektryczna do 25 kW.

1. Termin zgłaszania ofert : 7 dni, tj. do dnia 7 kwietnia 2016

2. Oferta powinna zawierać w odniesieniu do jednej maszyny,:
 cenę netto w PLN lub EURO (cena zostanie wówczas przeliczona wg kursu NBP na dzień rozstrzygnięcia konkursu)
 opis oferowanych parametrów technicznych,
 warunki montażu maszyny w przedsiębiorstwie (w tym cena, czas instalacji, inne wymagania)
 czas realizacji od chwili złożenia zamówienia,
 warunki i terminy złożenia zamówienia (tj. czy wymagana jest zaliczka i w jakiej wysokości).

3. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie określony na podstawie najkorzystniejszych warunków ekonomicznych
– cena: 100% przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich (od lit. A do G) wymienionych minimalnych parametrów technicznych (spełnione wszystkie parametry wymienione powyżej).

4. Przeglądu ofert dokona właściciel przedsiębiorstwa – Beata Lemańska. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w sposób bezstronny i z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji. Wszystkie oferty jakie wpłyną w zakreślonym terminie zostaną rozpatrzone, a oferenci zostaną powiadomieni o wyniku konkursu w terminie 14 dni od jego zakończenia poprzez informację na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku takiej samej ceny, oferenci zostaną zaproszeni do negocjacji cenowych, które będą wówczas kryterium rozstrzygającym.

Przegląd i wybór najlepszej oferty nastąpi w sposób jawny w dniu 7 kwietnia 2016 w siedzibie przedsiębiorstwa.

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:
– w sprawach dotyczących procedur związanych z prowadzonym konkursem oraz kryteriami wyboru oferty: Beata Lemańska

5. Oferty mogą być składane w następujący sposób:
– na adres mailowy zaklad@gvs.pl podając w tytule „Konkurs ofert nr KO/2016-01/03”
– na adres pocztowy: Granite von Striegau Sp. z o.o. ul. Kościuszki 53/2, 58-150 Strzegom
– osobiście w siedzibie firmy: Granite von Striegau Sp. z o.o. ul. Kościuszki 53/2, 58-150

6. Zamówienie jest planowane do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, o ile uzyska pozytywną ocenę merytoryczną oraz rekomendację do dofinansowania w toczącym się aktualnie konkursie w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW, Schemat 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

Beata Lemańska

Konkurs ofert nr KO/2016-01/04

Strzegom, 22 lutego 2016

KONKURS OFERT nr: KO/2016-01/04
W ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW, Schemat 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP firma Granite von Striegau Sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu, ul. Kościuszki 53/2 , 58-150 Strzegom, w ramach projektu pt.: „Ekoinnowacyjna produkcja wyrobów granitowych” ogłasza otwarty konkurs ofert na przeprowadzenie prac budowlanych w następującym zakresie, z uwzględnieniem kosztów materiałów:
Zakres prac:

1. Roboty rozbiórkowe: rozbiórka istniejącej infrastruktury w postaci jednej ze ścian oraz dach obecnego budynku, oraz rozbiórka części instalacji pod studnie i kanały. W ramach tych prac wykonawca dokona utylizacji odpadów we własnym zakresie.
2. Stan zerowy: wykonanie fundamentów ze zbrojeniem stalowym uwzgledniające parametry obciążeniowe posadowienia maszyn. Na fundamencie wylanie posadzki betonowej pod halę na pow. 450 m2. Wykonanie prace żelbetowych związanych z wykonaniem torowiska suwnicy
3. Stan surowy zamknięty: wykonanie zadaszenia nad oczyszczalnią w oparciu o konstrukcję betonowo-drewnianą oraz pokrycie dachu płytą

1. Termin zgłaszania ofert : 7 dni, tj. do dnia 29 lutego 2016
2. Oferta powinna zawierać:
 cenę netto w PLN
 zestawienie materiałów budowlanych w postaci kosztorysu
 warunki i terminy realizacji.

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zakresu i rodzaju prac, prezentacje zakresu prac w postaci wizji lokalnej możliwe jest codziennie, w dni robocze, w okresie składania ofert, po uprzednim umówieniu się telefonicznym.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie określony na podstawie najkorzystniejszych warunków ekonomicznych
– cena: 100%

4. Przeglądu ofert dokona właściciel przedsiębiorstwa – Beata Lemańska. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w sposób bezstronny i z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji. Wszystkie oferty jakie wpłyną w zakreślonym terminie zostaną rozpatrzone, a oferenci zostaną powiadomieni o wyniku konkursu w terminie 14 dni od jego zakończenia poprzez informację na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku takiej samej ceny, oferenci zostaną zaproszeni do negocjacji cenowych, które będą wówczas kryterium rozstrzygającym.

Przegląd i wybór najlepszej oferty nastąpi w sposób jawny w dniu 29 lutego 2016 w siedzibie przedsiębiorstwa.

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:
– w sprawach dotyczących procedur związanych z prowadzonym konkursem oraz kryteriami wyboru oferty: Beata Lemańska

5. Oferty mogą być składane w następujący sposób:
– na adres mailowy zaklad@gvs.pl podając w tytule „Konkurs ofert nr KO/2016-01/04”
– na adres pocztowy: Granite von Striegau Sp. z o.o. ul. Kościuszki 53/2, 58-150 Strzegom
– osobiście w siedzibie firmy: Granite von Striegau Sp. z o.o. ul. Kościuszki 53/2, 58-150

6. Zamówienie jest planowane do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, o ile uzyska pozytywną ocenę merytoryczną oraz rekomendację do dofinansowania w toczącym się aktualnie konkursie w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW, Schemat 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

Beata Lemańska

Konkurs ofert nr KO/2016-01/02

Strzegom, 22 lutego 2016

KONKURS OFERT nr: KO/2016-01/02
W ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW, Schemat 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP firma Granite von Striegau Sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu, ul. Kościuszki 53/2 , 58-150 Strzegom, w ramach projektu pt.: „Ekoinnowacyjna produkcja wyrobów granitowych” ogłasza otwarty konkurs ofert na zakup oczyszczalni z filtroprasą o następujących minimalnych parametrach technicznych:
Wymagane parametry techniczne:
A. wydajność klarowania wody brudnej minimum 1200 l/min max 1600 l/min;
B. Konstrukcja silosa ze stali;
C. Pompa do wody brudnej: o wydajności od 1400 do 1800 l/min, wysokości podnoszenia od 20-
25 m, silniku od 4-4,3 kW;
D. Zbiornik flokulantu od minimum 300 l do 350 l;
E. Zbiornik błota o pojemności min. 3000 l do max.4000 l;
F. Pompa podawania błota na filtroprasę przystosowana do pracy w temp. do 90°C, wydajności
400 lt/min i wysokości podnoszenia min. 45 m;
G. Filtroprasa o sile docisku min. 65 ton,
H. wydajności minimum 110 dm3/cykl i maksymalnej 180 dm3/cykl
I. panel sterowania do automatycznego sterowania całym systemem oczyszczania wody bez
stałej obecności operatora; z możliwością podłączenia do Internetu i serwisu producenta online;
przystosowany do pracy w warunkach przemysłowych.

1. Termin zgłaszania ofert : 7 dni, tj. do dnia 29 lutego 2016
2. Oferta powinna zawierać w odniesieniu do jednej maszyny,:
 cenę netto w PLN lub EURO (cena zostanie wówczas przeliczona wg kursu NBP na dzień rozstrzygnięcia konkursu)
 opis oferowanych parametrów technicznych,
 warunki montażu maszyny w przedsiębiorstwie (w tym cena, czas instalacji, inne wymagania)
 czas realizacji od chwili złożenia zamówienia,
 warunki i terminy złożenia zamówienia (tj. czy wymagana jest zaliczka i w jakiej wysokości).

3. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie określony na podstawie najkorzystniejszych warunków ekonomicznych
– cena: 100% przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich (od lit. A do I) wymienionych minimalnych parametrów technicznych (spełnione wszystkie parametry wymienione powyżej).

4. Przeglądu ofert dokona właściciel przedsiębiorstwa – Beata Lemańska. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w sposób bezstronny i z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji. Wszystkie oferty jakie wpłyną w zakreślonym terminie zostaną rozpatrzone, a oferenci zostaną powiadomieni o wyniku konkursu w terminie 14 dni od jego zakończenia poprzez informację na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku takiej samej ceny, oferenci zostaną zaproszeni do negocjacji cenowych, które będą wówczas kryterium rozstrzygającym.

Przegląd i wybór najlepszej oferty nastąpi w sposób jawny w dniu 29 lutego 2016 w siedzibie przedsiębiorstwa.

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:
– w sprawach dotyczących procedur związanych z prowadzonym konkursem oraz kryteriami wyboru oferty: Beata Lemańska

5. Oferty mogą być składane w następujący sposób:
– na adres mailowy zaklad@gvs.pl podając w tytule „Konkurs ofert nr KO/2016-01/01”
– na adres pocztowy: Granite von Striegau Sp. z o.o. ul. Kościuszki 53/2, 58-150 Strzegom
– osobiście w siedzibie firmy: Granite von Striegau Sp. z o.o. ul. Kościuszki 53/2, 58-150

6. Zamówienie jest planowane do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, o ile uzyska pozytywną ocenę merytoryczną oraz rekomendację do dofinansowania w toczącym się aktualnie konkursie w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW, Schemat 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

Beata Lemańska

Konkurs ofert nr KO/2016-01/01

Strzegom, 22 lutego 2016

KONKURS OFERTnr: KO/2016-01/01
W ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW, Schemat 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP firma Granite von Striegau Sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu, ul. Kościuszki 53/2 , 58-150 Strzegom, w ramach projektu pt.: „Ekoinnowacyjna produkcja wyrobów granitowych” ogłasza otwarty konkurs ofert na zakup maszyny kamieniarskiej – wieloliny o następujących minimalnych parametrach technicznych:
Wymagane parametry techniczne:

A. średnica bębna napędowego od 235 cm do 250 cm;
B. silnik napędu bębna od 43-48 kW;
C. możliwość cięcia płyt przy użyciu 10 lin na płyty do 10 centymetrów grubości;
D. napinane lin w systemie elektryczno – hydraulicznym.
E. Prędkość liny diamentowej regulowana w zakresie od 0 do 40 m/s;
F. wózek do bloków o nośności minimum 40 ton.

1. Termin zgłaszania ofert : 7 dni, tj. do dnia 29 lutego 2016
2. Oferta powinna zawierać w odniesieniu do jednej maszyny,:
 cenę netto w PLN lub EURO (cena zostanie wówczas przeliczona wg kursu NBP na dzień rozstrzygnięcia konkursu)
 opis oferowanych parametrów technicznych maszyny,
 warunki montażu maszyny w przedsiębiorstwie (w tym cena, czas instalacji, inne wymagania)
 czas realizacji od chwili złożenia zamówienia,
 warunki i terminy złożenia zamówienia (tj. czy wymagana jest zaliczka i w jakiej wysokości).

3. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie określony na podstawie najkorzystniejszych warunków ekonomicznych
– cena: 100% przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich (od lit. A do F) wymienionych minimalnych parametrów technicznych (spełnione wszystkie parametry wymienione powyżej).

4. Przeglądu ofert dokona właściciel przedsiębiorstwa – Beata Lemańska. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w sposób bezstronny i z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji. Wszystkie oferty jakie wpłyną w zakreślonym terminie zostaną rozpatrzone, a oferenci zostaną powiadomieni o wyniku konkursu w terminie 14 dni od jego zakończenia poprzez informację na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku takiej samej ceny, oferenci zostaną zaproszeni do negocjacji cenowych, które będą wówczas kryterium rozstrzygającym.

Przegląd i wybór najlepszej oferty nastąpi w sposób jawny w dniu 29 lutego 2016 w siedzibie przedsiębiorstwa.

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:
– w sprawach dotyczących procedur związanych z prowadzonym konkursem oraz kryteriami wyboru oferty: Beata Lemańska

5. Oferty mogą być składane w następujący sposób:
– na adres mailowy zaklad@gvs.pl podając w tytule „Konkurs ofert nr KO/2016-01/01”
– na adres pocztowy: Granite von Striegau Sp. z o.o. ul. Kościuszki 53/2, 58-150 Strzegom
– osobiście w siedzibie firmy: Granite von Striegau Sp. z o.o. ul. Kościuszki 53/2, 58-150

6. Zamówienie jest planowane do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, o ile uzyska pozytywną ocenę merytoryczną oraz rekomendację do dofinansowania w toczącym się aktualnie konkursie w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW, Schemat 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

Beata Lemańska