PROJEKT

PROJEKT NR RPDS.01.05.02-02-0014/20
Tytuł: ZAKUP AUTOMATYCZNYCH PIŁ MOSTOWYCH STEROWANYCH NUMERYCZNIE DLA ROZPOCZĘCIA PRODUKCJI KRAWĘŻNIKÓW RÓWNOLEGŁYCH
PRZEZ GRANITE VON STRIEGAU SP. Z O.O.

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, poddziałania 2 – 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW (Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP) – środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Granite Von Striegau Sp. z o.o. jest firmą zajmującą się od 2014 r. wydobyciem i produkcją wyrobów granitowych. Przedmiotem projektu jest zakup zaawansowanych technologicznie maszyn – 2 szt. automatycznych pił mostowych sterowanych numerycznie, dzięki którym nastąpi zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego w firmie polegająca na wprowadzeniu innowacyjności w procesie cięcia krawężników granitowych.
Efektem wdrożonej innowacji procesowej będzie wprowadzenie na rynek nowego produktu: krawężnika równoległego.

Cel główny projektu: zwiększenie zastosowania innowacji produktowej i procesowej w Granite Von Striegau Sp. z o.o. ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju branży wskazanej w RSI – SUROWCE NATURALNE I WTÓRNE.

Całkowita wartość projektu: 1.325.053,52 PLN
Dofinansowanie UE: 300.000,00 PLN